Архив: “Услуги”

КОНСУЛТАЦИИ ЗОП

КОНСУЛТАЦИИ ЗОП

Правно консултиране на възложители и участници в процедури по ЗОП   Предоставяме пълен набор от консултантски услуги във връзка с провеждането на процедури по ЗОП:   за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ в процедури по ЗОП: Участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти – външни експерти на територията на цялата страна; Изработване на цялостен пакет от документация…

Услуги

ТРУДОВО-ПРАВНИ УСЛУГИ

ТРУДОВО-ПРАВНИ УСЛУГИ

Консултантски услуги в областта на трудовото и осигурително право „Вижън Консулт БГ” ООД ползва услугите на отлични професионалисти с богат практически опит в трудовото и осигурителното право. Предлагаме Ви: Трудово-правни консултации и писмени становища по поставени от Вас проблеми свързани с трудовите правоотношения с Вашите работници и служители; Юридическо консултиране и административно съдействие във връзка с: …

Услуги

ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ УСЛУГИ

Търговско-правни услуги Чрез своите експерти в областта на търговското право, „Вижън Консулт БГ” ООД предлага извършването на: Консултации по структуриране и стартиране на различни видове бизнес; Регистриране на търговски дружества, консорциуми, холдинги, представителства и клонове на компании, включително чуждестранни; Експертно съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на избраната от…

Услуги

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

Правни консултации в областта на застрахователното право Предлагаме на нашите клиенти: Правно консултиране  и съдействие при  сключване  на  всички  видове  договори  за  застраховане; Правна помощ и съдействие при  получаване  на  обезщетение при  настъпване  на  застрахователно  събитие;

Услуги

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Правно консултиране – недвижими имоти Промяна на предназначението на земеделски земи; Правно консултиране и съдействие при изготвяне и одобрение на ПУП – Подробен устройствен план; Промяна на План Регулация, План Застрояване; Процедура по установяване на непълноти и грешки в кадастъра; Проучване и даване на експертно становище относно легитимация правото на собственост; Оказване на съдействие при…

Услуги

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Консултиране относно разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация Подготовка на документи и правно съдействие при издаване на виза за строеж  и Разрешение за строеж; Текущо правно обслужване във всички етапи на строителството, съдействие при съставяне на необходимите протоколи по време на строителството; Подготовка на документи и съдействие при въвеждане в експлоатация на обекта.

Услуги
Go Top