ЗАЯВЛЕНИЕ /МОЛБА/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (219 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (113 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (60 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ (171 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ КТ - КРАТКОТРАЙНА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА (74 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД - 140, АЛ.4 КТ (287 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД - ЧЛ.113, АЛ.3 КТ (430 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - ЧЛ.147 КТ (292 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - НОВА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.2 КТ (97 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - ТРУДОВА КНИЖКА В РАБОТОДАТЕЛ - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (103 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК - ЧЛ.160 КТ (71 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (121 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (87 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ.326 КТ (134 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЧЛ.105 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (317 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ (77 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (101 downloads)

 

ИСКАНЕ НА МНЕНИЕ ОТ ТЕЛК ПО ЧЛ.333, АЛ.2 ОТ КТ (203 downloads)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 КТ (390 downloads)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ИТ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (145 downloads)