ЗАЯВЛЕНИЕ /МОЛБА/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (319 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (151 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (74 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ (235 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ КТ - КРАТКОТРАЙНА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА (100 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД - 140, АЛ.4 КТ (378 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД - ЧЛ.113, АЛ.3 КТ (567 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - ЧЛ.147 КТ (408 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - НОВА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.2 КТ (125 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - ТРУДОВА КНИЖКА В РАБОТОДАТЕЛ - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (144 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК - ЧЛ.160 КТ (95 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (154 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (108 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ.326 КТ (182 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЧЛ.105 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (486 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ (106 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (129 downloads)

 

ИСКАНЕ НА МНЕНИЕ ОТ ТЕЛК ПО ЧЛ.333, АЛ.2 ОТ КТ (325 downloads)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 КТ (557 downloads)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ИТ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (213 downloads)