ЗАЯВЛЕНИЕ /МОЛБА/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (770 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (242 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (113 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ (433 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ КТ - КРАТКОТРАЙНА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА (156 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД - 140, АЛ.4 КТ (634 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД - ЧЛ.113, АЛ.3 КТ (942 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - ЧЛ.147 КТ (706 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - НОВА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.2 КТ (189 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - ТРУДОВА КНИЖКА В РАБОТОДАТЕЛ - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (217 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК - ЧЛ.160 КТ (160 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (262 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (172 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ.326 КТ (349 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЧЛ.105 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (610 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ (164 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (190 downloads)

 

ИСКАНЕ НА МНЕНИЕ ОТ ТЕЛК ПО ЧЛ.333, АЛ.2 ОТ КТ (558 downloads)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 КТ (925 downloads)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ИТ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (374 downloads)