ЗАЯВЛЕНИЕ /МОЛБА/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (193 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (99 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (57 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ (159 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ КТ - КРАТКОТРАЙНА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА (62 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД - 140, АЛ.4 КТ (264 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД - ЧЛ.113, АЛ.3 КТ (381 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - ЧЛ.147 КТ (261 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - НОВА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.2 КТ (87 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - ТРУДОВА КНИЖКА В РАБОТОДАТЕЛ - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (95 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК - ЧЛ.160 КТ (63 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (105 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (76 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ.326 КТ (115 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЧЛ.105 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (246 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ (69 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (89 downloads)

 

ИСКАНЕ НА МНЕНИЕ ОТ ТЕЛК ПО ЧЛ.333, АЛ.2 ОТ КТ (180 downloads)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 КТ (350 downloads)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ИТ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (135 downloads)