ЗАЯВЛЕНИЕ /МОЛБА/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (266 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (136 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (69 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ (212 downloads)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ КТ - КРАТКОТРАЙНА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА (90 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД - 140, АЛ.4 КТ (339 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД - ЧЛ.113, АЛ.3 КТ (502 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - ЧЛ.147 КТ (359 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - НОВА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.2 КТ (111 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ - ТРУДОВА КНИЖКА В РАБОТОДАТЕЛ - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ (121 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК - ЧЛ.160 КТ (83 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (138 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (МОЛБА) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (98 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ.326 КТ (167 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЧЛ.105 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (416 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ (92 downloads)

 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК (117 downloads)

 

ИСКАНЕ НА МНЕНИЕ ОТ ТЕЛК ПО ЧЛ.333, АЛ.2 ОТ КТ (262 downloads)

 

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 КТ (448 downloads)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ИТ - ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД (180 downloads)