ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.103, АЛ.2 ОТ ЗОП (71 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1, Т.1, 2 И 7 ОТ ЗОП (62 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1, Т.3-5 ОТ ЗОП (57 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3, АЛ.8 (ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ) (52 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ - БЛАНКА - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА (57 downloads)