ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.103, АЛ.2 ОТ ЗОП (80 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1, Т.1, 2 И 7 ОТ ЗОП (70 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1, Т.3-5 ОТ ЗОП (63 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3, АЛ.8 (ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ) (59 downloads)

 

ОБРАЗЕЦ - БЛАНКА - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА (61 downloads)