Важно!!!

Запомнете, че всяка длъжностна характеристика се изготвя за конкретна длъжност в конкретна фирма или организация. Няма унифицирани длъжностни характеристики за видовете длъжности. „Готовите” макети на длъжностни характеристики могат да Ви подпомогнат при изготвянето на конкретния документ, но той следва да отразява точно и детайлно специфичните задачи на работника или служителя, специфичните изисквания към съответната длъжност и специфичните за случая функционални зависимости в организационната структура.

Запомнете още, че е необходимо периодично актуализиране на длъжностните характеристики с оглед на промените, които предприемате като управленски решения, както и с оглед конюнктурния натиск от изменение на изискванията, задачите и очакваните резултати при изпълнение на трудовите функции.

Предвид горепосоченото, публикуваните тук образци следва да се възприемат само като ПРИМЕРНИ макети на длъжностни характеристики, които да Ви подпомогнат в процеса на организация, управление и мониторинг на трудовия процес.

ОБРАЗЦИ / ПРИМЕРНИ МАКЕТИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - 5131 2004 - СЕРВИТЬОР (239 downloads)

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - 5223 2001 - ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ (977 downloads)

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - 7531 1003 - ШИВАЧ (291 downloads)