Правно консултиране на възложители и участници в процедури по ЗОП

 

Предоставяме пълен набор от консултантски услуги във връзка с провеждането на процедури по ЗОП:

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ в процедури по ЗОП:

  • Участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти – външни експерти на територията на цялата страна;

  • Изработване на цялостен пакет от документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и Постановление на МС № 118 от 20 май 2014 г.
  • Юридически консултации и съдействие при изготвяне на писма – „Въпроси и отговори” по запитвания на кандидати / участници в процедурата.
  • Изготвяне на отговор на искови молби/жалби срещу решенията Ви като възложител.
  • Извършване на преглед, съгласуваност, получаване на консултации и препоръки към вече изготвени документации, преди тяхното официално обявяване.

 

за УЧАСТНИЦИ / ИЗПЪЛНИТЕЛИ в процедури по ЗОП:

  • Юридическа подкрепа и консултации при подготовката, съставянето и пълното окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури по ЗОП
  • Консултации относно възможните действия, които участника би могъл да предприема при съмнения за незаконосъобразност на решението и на документацията за възлагане на обществена поръчка.
  • Консултации относно формулиране на исканията за разяснения на документацията за участие отстрана на потенциални участници.
  • Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво и своевременно уведомяване за наличието им и условията по тях.