Правно консултиране – недвижими имоти

  • Промяна на предназначението на земеделски земи;
  • Правно консултиране и съдействие при изготвяне и одобрение на ПУП – Подробен устройствен план;
  • Промяна на План Регулация, План Застрояване;
  • Процедура по установяване на непълноти и грешки в кадастъра;
  • Проучване и даване на експертно становище относно легитимация правото на собственост;
  • Оказване на съдействие при снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка (давностно владение);