Консултантски услуги в областта на трудовото и осигурително право

„Вижън Консулт БГ” ООД ползва услугите на отлични професионалисти с богат практически опит в трудовото и осигурителното право. Предлагаме Ви:

 • Трудово-правни консултации и писмени становища по поставени от Вас проблеми свързани с трудовите правоотношения с Вашите работници и служители;
 • Юридическо консултиране и административно съдействие във връзка с: 
  • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
  • Изготвяне на трудови досиета;
  • Изготвяне на длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на заповеди във връзка с работно време, отпуски, дисциплинарна и имуществена отговорност, прекратяване на трудовите правоотношения и други;
  • Изготвяне или актуализиране на вътрешни актове – Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работна заплата и др.
  • Изготвяне на всички видове документи, произтичащи от прилагането на разпоредби на трудовото право;
 • Консултиране и съдействие във връзка с превантивната и последваща защита срещу санкции от Инспекция по труда;
 • Консултиране и подпомагане във връзка с прилагането на нормативната уредба в областта на безопасните и здравословни условия на труд – документи, процедури, правилници и инструкции.