ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.13, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (88 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.25, АЛ.8 ОТ ЗННД ЗА ГРАЖДАНСТВО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (96 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.264, АЛ.2 ОТ ДОПК (81 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА (77 downloads)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.22В, АЛ.8 ОТ ЗДДФЛ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА (91 downloads)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО (83 downloads)

 

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК (74 downloads)